• فعال

 • دوره بازرسی مایعات نافذ وذرات مغناطیسی (PT&MT)

  زمان برگزاری دوره : 14 تیر الی 17 تیرماه 96
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 4 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره تفسیر رادیوگرافی صنعتی(RTI)

  زمان برگزاری دوره : 24 تیر الی 28 تیرماه 96
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی التراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 18تیر الی 23 و 29 الی 31 تیرماه 96
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 9 روز
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • برگزار شده

 • دوره بازرسی چشمی (VT)

  زمان برگزاری دوره : 7 تیر الی 11 تیرماه 96
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • دوره بازرسی جوش CWI

  تاریخ برگزاری دوره
  25و26 خرداد و 1،2و6 تیرماه 1396 (مخصوص پنج شنبه وجمعه ها)
  مدت دوره: 5 روز
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • دوره بازرسي تفسير راديوگرافي صنعتي(RTI)

  زمان برگزاری دوره : 16اردیبهشت1396
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی مایعات نافذ و بازرسی ذرات مغناطیسی(PT&MT)

  زمان برگزاری دوره : 12 اردیبهشت 1396
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • دوره بازرسی چشمی (VT)

  زمان برگزاری دوره : 5اردیبهشت 1396
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 9 اسفند 1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 9 روز
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • دوره بازرسی تفسیر رادیوگرافی صنعتی(RTI)

  زمان برگزاری دوره : 14 اسفند1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی مایعات نافذ و بازرسی ذرات مغناطیسی (PT&MT)

  زمان برگزاری دوره : 5اسفند 1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی چشمی (VT)

  زمان برگزاری دوره : 30 بهمن 1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی تفسیر رادیوگرافی صنعتی (RTI)

  زمان برگزاری دوره : 19 بهمن1395
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 11 بهمن 1395
  محل برگزاری : اصفهان
  مدت دوره: 8 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی- مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی(PT&MT)

  زمان برگزاری دوره :5 بهمن 1395
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • دوره بازرسی چشمی (VT)

  زمان برگزاری دوره : 28 دی1395
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس محسن محققیان
 • دوره آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 4 آذر1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 9 روز
  مدرس: مهندس محققیان
 • دوره بازرسي تفسير راديوگرافي صنعتي(RTI)

  زمان برگزاری دوره : 26 آبان 1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی(PT&MT)

  زمان برگزاری دوره : 22 آبان1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی چشمی (VT)

  زمان برگزاری دوره : 17 آبان 1395
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تفسير راديوگرافي صنعتي (RTI)

  زمان برگزاری دوره :شنبه ٢٣بهمن
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دكتر ابراهيم حشمت دهكردي
 • دوره بازرسی آلتراسونیک(UT)

  زمان برگزاری دوره : 28 مهر 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 8 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره بازرسی آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 8 شهریور 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 8 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی(PT&MT)

  زمان برگزاری دوره : 31 شهریور 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ(PT)

  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: - روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره بازرسی آلتراسونیک(UT)

  زمان برگزاری دوره : 3 اردیبهشت 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 8 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 20 اسفند 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره بازرسی فنی آسانسور

  زمان برگزاری دوره : 2 بهمن 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 6 روز
  مدرس: مهندس احمدی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 26 دی 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تکنیک های جوشکاری فلزات نا متشابه

  زمان برگزاری دوره : 20 آبان 1393
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره:
  مدرس:
 • دوره بازرسی فنی آسانسور

  زمان برگزاری دوره : هفته آخر شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: مهندس احمدی
 • دوره NDT پیشرفته

  زمان برگزاری دوره : 20 شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 2 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره بازرسی تفسیر فیلم های رادیوگرافی

  زمان برگزاری دوره : 15 شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 4 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تکمیلی آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 5 تیر 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 2 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • CWI دوره بازرسی جوش

  زمان برگزاری دوره : 29 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس گنجی
 • دوره بازرسی رادیوگرافی (RTI)

  زمان برگزاری دوره : 27 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی
 • دوره آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 12 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر حشمت دهکردی