• فعال

 • برگزاری دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 28 مهر 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • برگزار شده

 • دوره آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 8 شهریور 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ و بازرسی مغناطیس

  زمان برگزاری دوره : 31 شهریور 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ

  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: - روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 3 اردیبهشت 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 20 اسفند 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره بازرسی فنی آسانسور

  زمان برگزاری دوره : 2 بهمن 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 6 روز
  مدرس: مهندس احمدی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 26 دی 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تکنیک های جوشکاری فلزات نا متشابه

  زمان برگزاری دوره : 20 آبان 1393
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره:
  مدرس:
 • دوره بازرسی فنی آسانسور

  زمان برگزاری دوره : هفته آخر شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: مهندس احمدی
 • دوره NDT پیشرفته

  زمان برگزاری دوره : 20 شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 2 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره بازرسی تفسیر فیلم های رادیوگرافی

  زمان برگزاری دوره : 15 شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 4 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تکمیلی آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 5 تیر 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 2 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • CWI دوره بازرسی جوش

  زمان برگزاری دوره : 29 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس گنجی
 • دوره بازرسی رادیوگرافی (RTI)

  زمان برگزاری دوره : 27 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 12 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی