دستگاههای عيب ياب آلتراسونيک
ضخامت سنج دقيق آلتراسونيک
ضخامت سنج خوردگی آلتراسونيک
تجهيزات جانبی نظير: پراب , کابل , کوپلنت , تست بلوک و ...