سيستمهای ایستگاهی تست ذرات مغناطيسی
سيستمهای پرتابل و موبايل مولد جريان ( تست با بکارگيری پراد, کويل )
يوك دستی پرتابل  DCیا AC
چراغ بازرسی ماوراء بنفش ( UV ) پرتابل و ...
 

تجهيزات جانبی و آزمون نظير:

دستگاه سنجش شدت ميدان مغناطيسی
دستگاه شدت سنج نور ماوراء بنفش
تيوپ سانتريفيوژ ASTM
قطعه آزمون MTU.No3
قطعه آزمون Berthold
دستگاه اندازه گيری پسماند مغناطيسی مواد مصرفی تست ذرات مغناطيسی در انواع فلورسنت يا جوهری ( پایه نفتی یا محلول در آب ) بصورت پودر یا کنستانتره