دستگاههای ترکياب ادی کارنت
دستگاههای طبقه بندی مواد از نظر خواص مکانيکی نظیر: سختی , عمق سختی , ترکیب آلیاژ و ...
دستگاههای سنجش هدايت الکتريکی فلزات غير مغناطيسی
دستگاههای تست مبدلهای حرارتی به روش ادی کارنت و ريموت فيلد