برنامه آموزش شرکت مهندسین مشاور سامان ، مواد ، ایمن
ردیف نام دوره تاریخ برگزاری مدت دوره توضیحات
تهران اصفهان
۱ PT LEVEL I & II – ASNT TC-1A ۲/۲۴ ۲/۱۹ دو روز
۲ MT LEVEL I & II – ASNT TC-1A ۲/۲۷ ۲/۳۱ دو روز
۳ UT LEVEL I & II – ASNT TC-1A ۲/۱۰ ۲/۳ هفت روز
۴ بازرسی جوش CWI(سطح II) برپایهAWS QC1 ۲/۱۳ ۳/۲ پنج روز
۵ VT LEVEL I & II ASNT TC-1A  ۲/۱۳  ۳/۲ پنج روز
۶ RTI LEVEL I & II ASNT TC-1A ۳/۲ ۳/۲ پنج روز
۷ اصول مدیریت کیفیت در جوشکاری مطابق استاندارد ISO 3834  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۸ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلومینیم و آلیاژهای آن  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۹ UT LEVEL I & II – ASNT TC-1A ۳/۲۰ ۳/۱۶ هفت روز
۱۰ کلید فولاد (key to steel) ۳/۲۳ ۳/۲۳ دو روز
۱۱ عملیات حرارتی فلزات و مقاطع جوشکاری شده  اعلام می گردد   اعلام می گردد دو روز
۱۲ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای ساده کربنی  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۱۳ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای ریزدانه  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۱۴ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای ترمومکانیکی  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۱۵ ترک در جوشکاری  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۱۶ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۱۷ طراحی سازه های آلومینیمی جوشکاری شده  اعلام می گردد  اعلام می گردد یک روز
۱۸ روش تهیه دستور العمل WPS & PQR مطابق استاندارد های AWS، ASME و ISO ۳/۹  ۳/۹ سه روز
۱۹ تعیین دمای پیش گرم با استفاده از استاندارد EN 1011  اعلام می گردد  اعلام می گردد دو روز
۲۰ بازرسی آسانسور  اعلام می گردد  اعلام می گردد شش روز