اعضاء اصلي شركت مهندسین مشاور سامان مواد ایمن

دکتر احمد ساعتچی

مدیر عامل


استاد کامل ( FULL PROFESSOR ) از دانشگاه اوهایو
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
انتشار دهها کتاب و صد ها مقاله بین المللی در زمینه های خوردگی و کلید فولاد و متالوگرافی و ........
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

رئیس هیئت مدیره


دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
ریاست اسبق و نایب رییس فعلی انجمن خوردگی ایران
نایب رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
رئیس کمیته استاندارد TC-156 در زمینه خوردگی فلزات و آلیاژها
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی خوردگی و جوشکاری
عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی و نشریه مواد

دکتر محمد رزازی

09162812230


دکتری متالورژی-جوشکاری (وک روسیه)
رییس هییت مدیره انجمن صنفی مهندسین و متخصصین و بازرسین جوش استان اصفهان
استادیار وعضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اصفهان
انتشار چندین کتاب وبیش از پنجاه مقاله ملی و بین المللی در زمینه متالورژی و جوشکاری
کارشناس بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگر نمونه سال های 1387 و 1388

مهندس تورج عسگریان دهکردی


کارشناس ارشد متالورژی
مدرس دانشگاه های اصفهان و شهرکرد
چاپ چندین مقاله ملی و بین المللی و ISI