ارائه دوره های کوتاه مدت بازرسی جوش ، خوردگی ، و تست های غیر مخرب
ارائه خدمات اجرائي كليه تست هاي غير مخرب شامل RTI،ET،VT،MT،PT،RT،UT
توسط بازرسين داراي گواهينامه بين المللي NDT،Level III
نظارت برحسن انجام فعاليت هاي NDT و مشاوره در سطح Level III و مهندس بین الملل IWE
تهيه دستورالعمل هاي جوشکاری WPS & PQR & WQT
بازرسي ،‌كنترل و كيفيت و كنترل ابعادي قطعات جوشكاري شده در نیروگاها ، پلایشگاه ، خطوط لوله و ساختماني ....
بازرسي اتوماتيك خطوط لوله توسط تست UT
طراحي و نظارت برساخت سازه هاي فلزي ، ‌عمراني ،‌ صنعتي و تجهيزات نيروگاهي (‌پتروشيمي و پالايشگاهي)‌
عضو انجمن مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران
عضو انجمن جوشكاران و آزمايشات غير مخرب ايران
عضو انجمن خوردگي ايران