ارائه تست های غیر مخرب
ساخت و اجرا
مشاوره درزمينه جوش و انواع فرايندهاي جوشكاري
طراحي انواع اتصالات جوش
تهيه و ارائه PQR،WPS
شناسايي و انتخاب مواد جوشكاري
ارتقاء خواص مكانيكي و متالوژيكي محصول ، جهت دريافت گواهينامه هاي استاندارد فرآيند توليد براساس دستورالعمل كاربردي و استاندارد