تجهیزات قابل ارائه

تجهيزات راديو گرافی صنعتی  ( RT )
تجهيزات تست به روش آلتراسونيک ( UT )
تجهيزات تست به روش ذرات مغناطيسی ( MT )
تجهيزات تست به روش ادی کارنت ( ET )
تجهيزات تست به روش مايعات نافذ ( PT )
تجهيزات تست به روش بازرسی چشمی ( VT )
تجهيزات سنجش پرتابل
دستگاههای موبايل تنش زدايی
دستگاههای پرتابل وموبايل آناليزمواد