دستگاههای مولد اشعه ايکس پرتابل , موبايل و ايستگاهی
دوربينهای راديوگرافی گاما ومتعلقات مربوطه نظير: ريموت کنترل , گايد تيوپ, فنر, هلدر, کوليماتور و..
چشمه های مولد پرتوهای گاما ( تحت نظر سازمان انرژی اتمی ايران نظير:  Ir-192 و Co-60 , ... )
کرالرهای ايکس و گاما
فيلمهای راديوگرافی صنعتی  و مواد ظهور ثبوت مربوطه
تجهيزات تاريکخانه نظير: تانکهای ظهوروثبوت, هنگر, تايمر, هيتر, کاست, حروف سربی, IQI, سيف لايت و...
پراسسسورهای اتوماتيک فيلم
تجهيزات حفاظت فردی در برابر پرتوهای يونساز نظير : راديومتر , گايگر , دزيمتر , شارژر , عينک سربی , روپوش
سربی , دستکش سربی , پاراوان سربی , انبر سورس گير , چراغ چشمک زن  و...
تجهيزات تفسيرکلیشه راديوگرافی نظير : ويور , ذره بين , دانسيتومتر و...
کانتينر حمل و نقل مواد پرتوزا